Reklamačný poriadok

Viď. všeobecné obchodné podmienky

5. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

 

5.1. Tovar je vyrábaný s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších materiálov a technológií.

 

5.2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

5.3. Predávajúci poskytuje záruku za vady tovaru nasledovne:

 

- množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve,

 

- viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť Predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí, že tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád,

 

- vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať a používať ho a

 

- vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

 

5.4. Všeobecnou povinnosťou kupujúceho je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov tovaru. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá, najmä za nasledovné vady:

 

- materiálu alebo technické vady vzniknuté pri výrobe zariadenia,

 

- vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (najmä poškodenie plastových dielov výrobku, poškriabanie displejov vzniknuté nesprávnym čistením, poškodenie spôsobené nárazmi...),

 

- vzniknuté použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou výrobcu tovaru,

 

- vzniknuté poškodením elektrostatickým výbojom,

 

- vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, ani na prípadné škody s tým spojené,

 

- vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach,

 

- v dôsledku nekompatibility komponentov zakúpených na inom mieste než u predávajúceho tohto výrobku, pokiaľ nie je tento komponent schválený predajcom.

 

- vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu do výrobku,

 

- vzniknuté v dôsledku hrubého porušovania zásad prevádzkovania a používania tovaru opísaného najmä v katalógu, návode, prospekte, užívateľskej príručke,

 

- batérie pri notebookoch.

 

5.5. Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.arcomp.itobchod.sk.

 

5.6. V prípade, ak je kupujúci považovaný za spotrebiteľa, ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku. Na nároky z vád tovaru sa ďalej použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

1